Vyjadrenie súhlasu dotknutej osoby

Zaškrtnutím príslušného políčka vyjadrujem ako Dotknutá osoba svoj slobodný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt a e-mail (resp. ďalšie osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnem Prevádzkovateľovi) prevádzkovateľom spoločnosťou Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., so sídlom: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 36 862 711, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B, e-mail: (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“), a to za účelom vybavovania mojich dopytov, otázok, alebo komentárov adresovaných Prevádzkovateľovi.

Právnym základom spracúvania je súhlas Dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenia GDPR“), pričom ako Dotknutá osoba môžem udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

Ako Dotknutá osoba beriem na vedomie, že osobné údaje poskytujem Prevádzkovateľovi dobrovoľne, pričom v prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ nemôže zabezpečiť riadne vybavenie môjho dopytu, alebo otázky, alebo komentára.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem Prevádzkovateľovi na dobu jedného mesiaca odo dňa jeho poskytnutia, a teda Prevádzkovateľ bude uchovávať moje osobné údaje po túto dobu.

Práva Dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, najmä zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: akss@akss.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava alebo iným preukázateľným spôsobom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ako aj právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Osobné údaje Dotknutej osoby sa neposkytujú príjemcom. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ tiež nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. Ako Dotknutá osoba beriem na vedomie, že informačné povinnosti, detailný popis práv Dotknutej osoby a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom sú obsiahnuté v dokumente s názvom Politika ochrany osobných údajov v Advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., zverejnenom na tomto odkaze.

Kontakt: info@advokatipomahaju.sk | © 2020 – #advokatipomahaju, ALL RIGHTS RESERVED, | web: Aeternus Pictures